Τα παρακάτω video είναι μερικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα και δείχνουν τη συμπεριφορά των νεοελλήνων στον κόκκινο σηματοδότη.
Το πρώτο video αφορά στους οδηγούς και το δεύτερο στη συμπεριφορά των πεζών.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.